ข้อมูลหน่วยงาน > วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
     
   
     
      มุ่งเน้นให้เกษตรกรและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน
     
     
   
     
      ศึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
      พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
      พัฒนาเกษตรกรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
      พัฒนาการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
      บูรณาการการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
     
     
   
     
      พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
      เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งพาตนเองด้านจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
      สร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช
      บูรณาการและสร้างเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
      สนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
     
     
     
     
       
Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1