ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดฯ
กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันฯ
กลุ่มการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
 
 

 

 
นางไพลินทร์ ริยาพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
     
นางจิรพร กระดังงา นางศิริรัตน์ เทพวาที   นางวารี กาญจนพรหม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
นางสาวสุรีรัตน์ พิมเสน นางสาวพัชราภรณ์ จำปานา นางสาวดวงใจ บุญทิก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นายสมฤทธิ์ พูลทรัพย์ นางสุฑารัตน์ สุดสาคร นางอุบล ใบมาก
นายช่างเครื่องกลขำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานธุรการ 4
     
นางศรีสุมา รัษฐปานะ นายณัฐวัฒน์ พุ่มโกสุม นายสุทธิพงษ์ มะเดื่อทอง
พนักงานธุรการ 4 ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค
     
นายนฤเบส ชมดง นายบุญญเกียรติ พุ่มโกสุม นายสุคนธ์ สนนุช
พนักงานขับรถยนต์ 2 พนักงานขับรถยนต์ 2 พนักงานขับรถยนต์ 2
     
นายอุทัย นิลสนธิ นายสมศักดิ์ พูลเสม นายตรีพล ธีระปรีชา
พนักงานขับรถยนต์ 2 พนักงานขับรถยนต์ 1 พนักงานขับรถยนต์
     
   
นายยุทธนา มหิมา    
พนักงานขับรถยนต์    
     
Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1