บทความวิชาการ
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย
HDR - Lerning Center
   
     


 
::: เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร และชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน ::::

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมสำหรับการดำเนิน
งานโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าวฯ
ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม2560

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
และนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผอ.กค. ลงพื้นที่
แปลงหน่อไม้ฝรั่งฯ โครงการเงินรายได้ฯ ปี 47
ในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชอัจริยะ
โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
นำเจ้าหน้าที่ กอป. เข้าร่วมกิจกรรม
เชิญธงชาติและ ร้องแพลงชาติไทย
ณ บริเวณหน้าเสาธง กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

        รายงานข่าว/กิจกรรมอื่นๆ ...  
 

  • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
  • พืชไร่
  • ไม้ยืนต้น
  • แมลงศัตรูข้าว
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 13 ก.ย. 60...................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 6 ก.ย. 60........................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 30 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 23 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 16 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 9 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 2 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 26 ก.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
  รายงานย้อนหลัง   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 13 ก.ย. 60...................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 6 ก.ย. 60........................................................ อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 30 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 23 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 16 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 9 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 2 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 26 ก.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
    รายงานย้อนหลัง    
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 13 ก.ย. 60........................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 6 ก.ย. 60............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 30 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 23 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 16 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 9 ส.ค. 60.............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 2 ส.ค. 60.............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 26 ก.ค. 60............................................................. อ่านข้อมูล   
    รายงานย้อนหลัง   

 

  อ่านข่าว.. แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดป้องกัน
    โรคใบขาวอ้อย..โดยชุมชน  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก.ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
    ทะลุเป้า 600,000 ตัน ..  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก...เตรียมรับมือหนอนหัวดำ
    มะพร้าว จ.สุมทรปราการ ..  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. สวนส้ม..ชุมชนเกษตรกรตัวอย่าง
    การบริหารจัดการศัตรูพืช (ศจช.)
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก...นำร่องส่งเสริมผลิตผัก
    ปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่ผ่านกลไก ศจช.
      
    .........................................................
 
 Download แบบสำรวจหน่วยงานและ
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช 

     ........................................................
  กอป. กำหนดมาตรการประหยัดพลังาน
    ประจำปีงบประมาณ 57 - 58
     ........................................................
  
Download สรุปผลการทบทวนแผน
    ยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรฯ (HR)
    ปี 2557 - 2559
     ........................................................
  Download รายงานผลการจัดเสวนาเพื่อ
    พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
    จ.นราธิวาส 
     ........................................................

 
 
 
 
มาตรการการจัดการด้วงแรดในมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน 
ข้าว...แมลงศัตรูข้าว
   
   
 
 
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 3 เชื้อราเขียว
...
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 4 เชื้อราเขีย
ว ...
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 5 มาร่วมมือ
...
   
 
 Download คู่มือปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 (กริดมันสำปะหลัง)
วันที่ 11 กันยายน 2560
........................................................................................
 Download คู่มือโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมฯ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
........................................................................................
 Download Power Point การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการป้องกัน
กำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุม
พื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 60 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
.........................................................................................
 Download แบบรายงานสถานการณ์ศัตรูพืช 7 ชนิด
วันที่ 20 มีนาคม 2560  
.........................................................................................
 Downloadไฟล์แบบประเมิน "ศดปช." ดีเด่น ประจำปี 2560
(ฉบับแก้ไข)  วันที่ 12 มกราคม 2560
.........................................................................................
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานข้อมูล
การจัดการศัตรูพืช  วันที่ 16 มกราคม 2560
.........................................................................................


     
นายปราโมทย์ เข็มขาว ผอ.กสช. ลงพื้นที่
ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงาน
วันปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัว
ดำ) ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าลำต้น
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ..
 
นางพัชรมนฑ์ ศิริเลิศวิมล นวก.ชำนาญ
การพิเศษ พร้อมคณะสำรวจและติดตาม
ประเมินสถานการณ์การระบาดของหนอน
หัวดำมะพร้าว ก่อนฉีดสารเข้าลำต้น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ..
 
 
 
         
        สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ทั้งหมด...
       
   

Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1