บทความวิชาการ
   
   
   
     


 
::: เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร และชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน ::::

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
ติดตามนิเทศผลดำเนินงานโครงการเงินรายได้
ปี 2547 ณ ศพล.จ.มหาสารคม
และ ศทอ.จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
และนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผอ.กค. ลงพื้นที่
แปลงหน่อไม้ฝรั่งฯ โครงการเงินรายได้ฯ ปี 47
ในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
ส่งมอบดอกดารารัตน์ให้แก่กองการเจ้าหน้าที่
สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาล ที่ 9 จำนวน 1,999 ดอก
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
นำเจ้าหน้าที่ กอป. เข้าร่วมกิจกรรม
เชิญธงชาติและ ร้องแพลงชาติไทย
ณ บริเวณหน้าเสาธง กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

        รายงานข่าว/กิจกรรมอื่นๆ ...  
 

  • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
  • พืชไร่
  • ไม้ยืนต้น
  • แมลงศัตรูข้าว
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 13 ก.ย. 60...................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 6 ก.ย. 60........................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 30 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 23 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 16 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 9 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 2 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 26 ก.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
  รายงานย้อนหลัง   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 13 ก.ย. 60...................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 6 ก.ย. 60........................................................ อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 30 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 23 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 16 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 9 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 2 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 26 ก.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
    รายงานย้อนหลัง    
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 13 ก.ย. 60........................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 6 ก.ย. 60............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 30 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 23 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 16 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 9 ส.ค. 60.............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 2 ส.ค. 60.............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 26 ก.ค. 60............................................................. อ่านข้อมูล   
    รายงานย้อนหลัง   

 

  อ่านข่าว.. แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดป้องกัน
    โรคใบขาวอ้อย..โดยชุมชน  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก.ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
    ทะลุเป้า 600,000 ตัน ..  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก...เตรียมรับมือหนอนหัวดำ
    มะพร้าว จ.สุมทรปราการ ..  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. สวนส้ม..ชุมชนเกษตรกรตัวอย่าง
    การบริหารจัดการศัตรูพืช (ศจช.)
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก...นำร่องส่งเสริมผลิตผัก
    ปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่ผ่านกลไก ศจช.
      
    .........................................................
 
 Download แบบสำรวจหน่วยงานและ
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช 

     ........................................................
  กอป. กำหนดมาตรการประหยัดพลังาน
    ประจำปีงบประมาณ 57 - 58
     ........................................................
  
Download สรุปผลการทบทวนแผน
    ยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรฯ (HR)
    ปี 2557 - 2559
     ........................................................
  Download รายงานผลการจัดเสวนาเพื่อ
    พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
    จ.นราธิวาส 
     ........................................................

 
 
 
 
 
มาตรการการจัดการด้วงแรดในมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน 
ข้าว...แมลงศัตรูข้าว
   
   
 
 
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 3 เชื้อราเขียว
...
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 4 เชื้อราเขีย
ว ...
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 5 มาร่วมมือ
...
   
 
 Download คู่มือปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 (กริดมันสำปะหลัง)
วันที่ 11 กันยายน 2560
........................................................................................
 Download คู่มือโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมฯ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
........................................................................................
 Download Power Point การอบรมเจ้าหน้าที่โครงการป้องกัน
กำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุม
พื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 60 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
.........................................................................................
 Downloadแบบรายงานสถานการณ์ศัตรูพืช 7 ชนิด
วันที่ 20 มีนาคม 2560  
.........................................................................................
 Downloadไฟล์แบบประเมิน "ศดปช." ดีเด่น ประจำปี 2560
(ฉบับแก้ไข)  วันที่ 12 มกราคม 2560
.........................................................................................
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานข้อมูล
การจัดการศัตรูพืช  วันที่ 16 มกราคม 2560
.........................................................................................


     
  งานส่งเสริมดินและปุ๋ย
  งานส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
  งานควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
 นางชัญญา ทิพานุกะ ผอ.กดป. เข้าร่วม
ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร จีน- ไทย
ครั้งที่ 11 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ... อ่านต่อ

 นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป. และ
นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผอ.กค. ลงพื้นที่แปลง
หน่อไม้ฝรั่งฯ โครงการเงินรายได้ฯ ปี 47 ร่วม
กับ ศพล. จ.พิษณุโลก ... อ่านต่อ
 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กอป. และ
คณะเจ้าหน้าที่ ศทอ.จ.สุราษฎร์ธานี ติดตาม
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี ... อ่านต่อ  
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย ่ติดตามการ
ดำเนินกิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ร่วมกับ ... อ่านต่อ
  นางดวงฤดี ดำแก้วและนางเสาวนีย์ สาโรจน์
นวก.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการรายงานผล
การทำสอบและพัฒนาวิธีการควบคุมศัตรูคริส
มาส โดยวิธีผสมผสาน ... อ่านต่อ
 กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช และกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
ประเมินผลการใช้แตนเบียน ... อ่านต่อ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ยได้รับรางวัล
ชมเชยจากการผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปี 2560
... อ่านต่อ
 นางดวงฤดี ดำแก้ว นวก.ชำนาญการ  รักษา
ราชการแทน ผอ.กพพ. ติดตามความก้าวหน้า
จัดทำแปลงพันธุ์ปี 2560 ของศูนย์ฯ จ.บุรีรัมย์
และติตตามแปลงวิจัยฯ ... อ่านต่อ
 กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ร่วมกับ ศทอ.จ.สุราษฎร์ธานี และสนง.กษ.อ.
เกาะสมุย ปรเมินผลการใช้แตนเบียนบราคอน
เพื่อควบคุมหนอนหัวดำ ... อ่านต่อ
  งานพยากรณ์และเตือนการระบาด
  ศัตรูพืช
  งานวินิจฉัยศัตรูพืช

  งานจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

 น.ส.ศศิประภา มาราช นวก.ปฏิบัติการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมเรื่อง Training Programme on IPM in Vegetables  ณ โรงแรมโลตัส
บางสวนแก้ว ... อ่านต่อ  
 นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป. เป็น
ประธานการประชุมจัดการศัตรูพืชยางพารา
ครั้งที่ 2/2560 ณ อ.ขนอม ... อ่านต่อ
 น.ส.เสาวรส ธรรมเพียร นวก.ปฏิบัติการและ
นางอัชดา มนต์เทวัญ นวก.ปฏิบัติการ   ได้เข้า
เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาจุดเรียน
รู้การจัดการศัตรูมะม่วงหลัง ... อ่านต่อ
 นายภานุพงศ์ สิงห์คำ ผอ.กพต. มอบหมาย
ให้น.ส.เบญจมาภรณ์ ลิ้มประเสริฐ นวก.ชำนาญ
การ น.ส.ศศิประภา มาราช นวก.ปฏิบัติการและ
น.ส.จิดาภา ไชยศรี ... อ่านต่อ  
 นางศุภลักษณ์ กลับน่วม รักษาราชการแทน
ผอ.กอป. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด
สัมมนาแนวทางพัฒนาและนำเสนอผลงานด้าน
อารักขาพืช... อ่านต่อ  
 น.ส.เสาวรส ธรรมเพียร นวก.ปฏิบัติการและ
นางอัชดา มนต์เทวัญ นวก.ปฏิบัติการ   ได้เข้า
เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาจุดเรียน
รู้การจัดการศัตรูมะม่วงหลัง ... อ่านต่อ 
  นายภานุพงศ์ สิงห์คำ ผอ.กพต. มอบหมาย
ให้นายสามารถ ศรีวิลัย นวก.ปฏิบัติการและ
น.ส.กฤตยา  ทองนวล นวก. ติดตามเก็บข้อมูล
ผลการดำเนินงาน ศจช. ภาย... อ่านต่อ
 นายประสงค์ ประไพตระกูล   ให้เกียรติเป็น
เป็นประธานเปิดการสัมมนา  แนวทางเพิ่มศักย
ภาพเจ้าหน้าที่อารักพืช  และเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...อ่านต่อ
 น.ส.เสาวรส ธรรมเพียร นวก.ปฏิบัติการและ
นางอัชดา มนต์เทวัญ นวก.ปฏิบัติการ   ได้เข้า
เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาจุดเรียน
รู้การจัดการศัตรูมะม่วงหลัง ... อ่านต่อ 
     
  งานส่งเสริมจัดการสารเคมีป้องกัน
  กำจัดศัตรูพืช
  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  ด้านการอารักขาพืชและดินปุ๋ย
  งานส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืช
  โดยเทคโนโลยีรังสี
 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีฯ
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย และให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ดิน ... อ่านต่อ
 นายปราโมทย์ เข็มขาว ผอ.กสช. ติดตาม
การดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำผู้เข้าอบรม
การฉีดสารเคมีเข้าลำต้นและพ่นสารเคมีทางใบ
ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ... อ่านต่อ
 น.ส.สุขสม ชินวินิจกุล ผอ.กรส. เข้าร่วม
สังเกตการณ์อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานแก่ทีม
ฉีดสารเคมีเข้าลำต้นและพ่นสารเคมีทางใบ
ภายใต้โครงการป้องกันกำจัด ... อ่านต่อ
 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กอป.ได้เข้า
้ร่วมประชุมแนวทางการจัดการศัตรูมะพร้าว ใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก   ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี และจ.สมุทรปราการ ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการอารักขาพืช ... อ่านต่อ
 นายปราโมทย์ เข็มขาว ผอ.กสช. ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายเรื่องการดำเนินงาน ศจช.
ให้ยั่งยืนและการเชื่อมโยงเครือข่ายการเฝ้า
ระวังการระบาด ... อ่านต่อ
 น.ส.สุขสม ชินวินิจกุล ผอ.กรส. เข้าร่วม
ประชุมวิชาการนานาชาติ Third FAO/IAEA
International Conference on Area-wide
Management of ... อ่านต่อ
 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กอป.  เป็น
ประธานการประชุมความร่วมมือระหว่าง กรมฯ
กับสมาคมอารักขาพืชไทยด้านการใช้สารเคมี
อย่างถูกต้องและปลอดภัย ...อ่านต่อ
 นายปราโมทย์ เข็มขาว ผอ.กสช.
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเป็นวิทยากร
อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพวิทยากร
พีเลี้ยงตามกระบวนการโรง ... อ่านต่อ
 นางจิระนุช ชาญณรงค์ ผอ.กอป. เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงาน ให้แก่
เจ้าหน้าที่ กรส. ณ อาคารปฏิบัติการ 6
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ... อ่านต่อ
        สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ทั้งหมด...
       
   

Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1