บทความวิชาการ
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ย
HDR - Lerning Center
   
     


 
::: เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร และชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยอย่างยั่งยืน ::::

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
เป็นประธานการประชุม ศทอ.ครั้งที่2/2561
ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 7 จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
และนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผอ.กค. ลงพื้นที่
แปลงหน่อไม้ฝรั่งฯ โครงการเงินรายได้ฯ ปี 47
ในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชอัจริยะ
โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผอ.กอป.
นำเจ้าหน้าที่ กอป. เข้าร่วมกิจกรรม
เชิญธงชาติและ ร้องแพลงชาติไทย
ณ บริเวณหน้าเสาธง กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

        รายงานข่าว/กิจกรรมอื่นๆ ...  
 

  • ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
  • พืชไร่
  • ไม้ยืนต้น
  • แมลงศัตรูข้าว
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 13 ก.ย. 60...................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 6 ก.ย. 60........................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 30 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 23 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 16 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 9 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 2 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าวโพด วันที่ 26 ก.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล  
  รายงานย้อนหลัง   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 13 ก.ย. 60...................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 6 ก.ย. 60........................................................ อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 30 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 23 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 16 ส.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 9 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 2 ส.ค. 60......................................................... อ่านข้อมูล   
 สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว วันที่ 26 ก.ค. 60....................................................... อ่านข้อมูล   
    รายงานย้อนหลัง    
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 13 ก.ย. 60........................................................... อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 6 ก.ย. 60............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 30 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 23 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 16 ส.ค. 60............................................................ อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 9 ส.ค. 60.............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 2 ส.ค. 60.............................................................. อ่านข้อมูล  
 สถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่่ 26 ก.ค. 60............................................................. อ่านข้อมูล   
    รายงานย้อนหลัง   

 

  อ่านข่าว.. แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดป้องกัน
    โรคใบขาวอ้อย..โดยชุมชน  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก.ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
    ทะลุเป้า 600,000 ตัน ..  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก...เตรียมรับมือหนอนหัวดำ
    มะพร้าว จ.สุมทรปราการ ..  
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. สวนส้ม..ชุมชนเกษตรกรตัวอย่าง
    การบริหารจัดการศัตรูพืช (ศจช.)
    .........................................................
  
อ่านข่าว.. กสก...นำร่องส่งเสริมผลิตผัก
    ปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่ผ่านกลไก ศจช.
      
    .........................................................
 
 Download แบบสำรวจหน่วยงานและ
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช 

     ........................................................
  กอป. กำหนดมาตรการประหยัดพลังาน
    ประจำปีงบประมาณ 57 - 58
     ........................................................
  
Download สรุปผลการทบทวนแผน
    ยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรฯ (HR)
    ปี 2557 - 2559
     ........................................................
  Download รายงานผลการจัดเสวนาเพื่อ
    พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
    จ.นราธิวาส 
     ........................................................

 
 
 
 
มาตรการการจัดการด้วงแรดในมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน 
ข้าว...แมลงศัตรูข้าว
   
   
 
 
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 3 เชื้อราเขียว
...
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 4 เชื้อราเขีย
ว ...
เกษตรมิติใหม่ ชุด การควบคุมศัตรูพืช
ตระกูลปาล์ม ตอนที่ 5 มาร่วมมือ
...
   
 
 Download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาการใช้
สารชีวภัณฑ์ และแนวทางยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560
........................................................................................
 Download คู่มือปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 (กริดมันสำปะหลัง)
วันที่ 11 กันยายน 2560
........................................................................................
 
 
 
 


     
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชฯ ส่งมอบ
ดักแด้แมลงวันผลไม้ จำนวน 5,312,467 ดักแด้ แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษ.อ.ขลุง และ ศจช.ต.ตรอกนอง
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
...
 
 
 
 
 
         
        สิ่งพิมพ์เผยแพร่ ทั้งหมด...
       
   

Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1