ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดฯ
กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันฯ
กลุ่มการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
 
 

 

ข้อมูลหน่วยงาน >โครงสร้างการบริหารงาน
 
 
 
   พัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
     เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ภูมิภาค มีความพร้อมในการดำเนินการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
     มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมพร้อมนำไปใช้ตามสถานการณ์ศัตรูพืช
   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งพาตนเองด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
     เกษตรกรและชุมชนมีความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนเป็นกลไกและเครือข่ายของการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยในชุมชน
     มีวิทยากรเกษตรกรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและชุมชน
   สร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช
     มีระบบการสำรวจ การรายงานการจัดเก็บข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านการจัดการศัตรูพืช
     มีการพัฒนาและใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (RS, GPS, GIS) เพื่อการเฝ้าระวัง พยากรณ์ แจ้งเตือนภัยและรายงาน
   การระบาดของศัตรูพืช
     มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยด้านการจัดการศัตรูพืชทุกระดับ
   บูรณาการการสร้างเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยทั้งระบบ
   สนับสนุนการให้บริการการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ย
     มีการป้องกัน ควบคุม และช่วยเหลือ
     มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับให้บริการการจัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยในระดับพื้นที่
     
     
Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1