ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดฯ
กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันฯ
กลุ่มการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
 
 

 

ข้อมูลหน่วยงาน >แนะนำผู้บริหาร
 

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

โทรศัพท์ : 0 2940 6190

แฟกซ์ : 0 2940 6189

E - mail :

   

นางไพลินทร์ ริยาพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 2940 6189

แฟกซ์ : 0 2940 6189

E - mail :

   

นายภาณุพงศ์ สิงห์คำ

ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

โทรศัพท์ : 0 2955 1626

แฟกซ์ : 0 2955 1514

E - mail :

   

นางศุภลักษณ์ กลับน่วม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช

โทรศัพท์ : 0 2955 1512

แฟกซ์ : 0 2940 6189

E - mail :

   

นายวิชัย ตู้แก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค

โทรศัพท์ : 0 2940 6188

แฟกซ์ : 0 2940 6187

E - mail :

   

นางอารีย์พันธุ์ อุปนิสากร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

โทรศัพท์ : 0 2579 3644

แฟกซ์ : 0 2940 6189

E - mail :

   

นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี

โทรศัพท์ : 0 2940 6163

แฟกซ์ : 0 2940 6189

E - mail :

   

นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โทรศัพท์ : 0 2561 2134

แฟกซ์ : 0 255 1513

E - mail :

   

นายสมศักดิ์ วรรณศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

โทรศัพท์ : 0 2561 4661

แฟกซ์ : 0 2940 6189

E - mail :

   

นายปราโมทย์ เข็มขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย

โทรศัพท์ : 0 2940 6181

แฟกซ์ : 0 2940 6189

E - mail :

   

นางชัญญา พิพานุกะ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย

โทรศัพท์ : 0 2955 1515

แฟกซ์ : 0 2955 1516

E - mail :

     
Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1