ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดฯ
กลุ่มส่งเสริมวินิจฉัยศัตรูพืช
กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันฯ
กลุ่มการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
 
 

 

ข้อมูลหน่วยงาน > ทำเนียบผู้อำนวยการ กอป.
 

นางพรทิพย์ สุคนธสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร : ปีงบประมาณ 2549 - 2549

E - mail :

   

นายปรีชา สมบูรณ์สุข

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร : ปีงบประมาณ 2549 - 2551

E - mail :

   

นายกมล เกษมสุข

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร : ปีงบประมาณ 2551 - 2551

E - mail :

   

นายอนันต์ ลิลา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร : ปีงบประมาณ 2551 - 2552

E - mail :

   

นายสุทธิพันธ์ พรหมสุภา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร : ปีงบประมาณ 2552 - 2553

E - mail :

   

นายวิทยา อธิปอนันต์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร : ปีงบประมาณ 2553 - 2554

E - mail :

   

นางเริงจิตร พรหมสถิต

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร : ปีงบประมาณ 2554 - 2555

E - mail :

   

นางสุกัญญา อธิปอนันต์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร : ปีงบประมาณ 2555 - 2556

E - mail :

   

นายประสงค์ ประไพตระกูล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย : ปีงบประมาณ 2556 - 2560

E - mail :

   

นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย : ปีงบประมาณ 2560 - ปัจจุบัน

E - mail :

     
Copyright © 2014 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1