กอป.หารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการตามมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 59

นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมมือการดำเนินงานโครงการตามมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ร่วมกับ ดร. วรณิกา นาควัชระ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และตัวแทนสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร รวมทั้งได้มีการหารือการดำเนินงานโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ทางสมาคมฯ จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอพืชและเกษตรกร ในโอกาสต่อๆไป โดยมีนางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืช เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ในการนี้สมาคมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยและสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรได้มอบชุดป้องกันสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี และคู่มือการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยอุปกรณ์ที่รับมอบกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำไปมอบให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป