กอป.ร่วมเสวนา เรื่องบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการทำงานแบบมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน(Sustainable Land Management : SLM)

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 99

วันที่ 26สิงหาคม 2562 นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย ร่วมเสวนา เรื่องบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการทำงานแบบมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน(Sustainable Land Management : SLM) ในบริเวณพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 200 คน