กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเดินหน้าขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 79

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่
1.ศดปช.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
2.ศดปช.บ้านก้านเหลือง อ.สนม จ.สุรินทร์
3.ศดปช.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
4.ศดปช.ตำบลโพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
5.ศดปช.ตำบลเสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
6.ศดปช.ตำบลกระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
7.ศดปช.คำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ซึ่งได้พูดคุยการดำเนินงานกับประธานและสมาชิก ศดปช. ถึงปัญหา อุปสรรค ประโยชน์ของการมี ศดปช.ในพื้นที่ แนวทางการขยายผลสู่ ศพก. แปลงใหญ่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดการดินปุ๋ยในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เนื่องจากสมาชิกบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตพืชอินทรีย์ และติดตามการดำเนินงานแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ย ซึ่งจากการพูดคุยกับเกษตรกรเจ้าของแปลงรู้สึกพึงพอใจกับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชร่วมติดตามการดำเนินงานด้วย