กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

3