กอป.เข้าร่วมประชุมการสำรวจภาวการณ์ผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2566/67 จังหวัดชัยนาท

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 187

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2566/67
ณ โรงแรม แฟนตาซี รีสอร์ท   ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังมาประมวลผลในการวางแผนทางการค้าและการผลิตต่อไป