กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 158

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรอำเภอเนินขาม เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด 87,672.05 ไร่
พบพื้นที่ระบาดจำนวน 149.00 ไร่ โดยสาเหตุของการเกิดโรคมาจากท่อนพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้เมื่อฤดูกาลปลูกที่แล้ว ทั้งนี้ได้มอบคู่มือการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง
และแนะนำเกษตรกรให้ดำเนินการตาม 6 มาตรการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง