กอป. เข้าร่วมประชุมการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2566/67 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 147

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม การสำรวจภาวการณ์ผลิต และการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2566/67 ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลการสำรวจภาวการณ์ผลิตและการค้ามันสำปะหลังมาประมวลผลในการวางแผนทางการค้าและการผลิตต่อไป และได้ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าสาเหตุมาจากการใช้ท่อนพันธุ์ที่ติดโรค