วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช ,ผอ.กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ,ผอ.กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืชด้วยกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช , ผอ.กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช , ผอ.กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานสัมมนาขับเคลื่อนงานอารักขาพืช ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ชั้น 5 อาคาร 5

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 104