24 ต.ค.61 น.ส.สุมนา สิมาสฤษฏิ์ ผอ.กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช และคณะ ลงพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหนองบุญมาก และกรมวิชาการเกษตร ไม่พบต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรค

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 92