🍀📣🍀 กสศ. สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าทางการเกษตรในตลาดเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง

 

วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมแนวทางการดำเนินงาน การประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร และสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรในตลาดเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง ด้วยชุดทดสอบ GT-TEST KIT (ทดสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต, คาร์บาเมท) จำนวน 38 ตัวอย่าง เช่น กะเพรา มะเขือเปราะ คะน้า ผักสลัด เป็นต้น พบว่าผลผลิตของเกษตรกรมีความปลอดภัย (ไม่พบสารตกค้างและพบอยู่ในระดับปลอดภัย) คิดเป็น 94.74% (36 ตัวอย่าง) และพบสารตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็น 5.26% (2 ตัวอย่าง) สำหรับกรณีที่ไม่ปลอดภัย กอป. ได้แจ้งจังหวัดติดตาม ให้คำแนะนำในการเว้นระยะการเก็บเกี่ยวเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค