ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 51

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขโดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปในการนี้ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าว : นางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย