กอป. จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 65

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566 โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และนางสาวสุมนา สิมาสฤษฎ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นผู้กล่างรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ โดยมีหัวข้อรายละเอียดในการจัดสัมมนาฯ ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านอารักขาพืช ปี 2566 , การชี้แจงการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร , การชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ , การชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์ และศัตรูธรรมชาติ) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน ศจช. 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1-4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผู้รับผิดชอบงาน ศจช. 878 อำเภอ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และคณะผู้จัด รวมจำนวน 990 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)