📣🍀กอป.เตรียมพร้อมแคมเปญ “เกษตรกรร่วมใจ ผลิตส้มปลอดภัย”

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 140

 

วันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช พร้อมด้วยนางสาวนิธิมา รัตติโชติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ประชุมหารือแนวทางการป้องกันกำจัดศัตรูส้มเขียวหวาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้ลงพื้นที่ หารือแนวทางร่วมกับเกษตรอำเภอฝาง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรผู้ปลูกส้ม ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ส้ม และสัมภาษณ์เกษตรกร เกี่ยวกับการใช้สารเคมี ทางการเกษตรในการผลิตส้ม รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงศึกษาทดสอบป้องกันกำจัดศัตรูส้มโดยวิธีผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง