คณะทำงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Blogspot

คณะทำงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูล กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Blogspot

ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Blogspot