กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่การเกษตร และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้น ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 56

 

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ อ.ภูเขียว อ.บ้านแท่น อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ และในพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อพบปะพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อให้กำลังใจ และมอบกล้าพันธุ์พืช เชื้อราไตรโคเดอร์มา ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติภัยน้ำท่วม โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เร่งสรุปพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือเกษตรอย่างเร่งด่วน