ระชุมหารือร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) สมาคมคนไทยธุรกิจการเกษตร (TABA) และสมาคมอารักขาพืชไทย (TCPA)

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รักษาการ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ประชุมหารือร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) สมาคมคนไทยธุรกิจการเกษตร (TABA) และสมาคมอารักขาพืชไทย (TCPA) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อประสานการทำงานร่วมกันถึงนโยบายในการส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ ชัวร์ก่อนใช้ เช็คก่อนทิ้ง ” ผ่านโครงการ Kaset5G ซึ่งเป็นโครงการที่นำพาเกษตรกรไทยก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกรคุณภาพ รณรงค์การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนโยบาย IPM & GAP