🔸🔸🔸กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันสาธิตการใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช ภายใต้แนวคิด Next of The Next “ เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ”🔸🔸🔸

26 กันยายน 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และภาคเอกชน จัดงานวันสาธิตการใช้โดรน เพื่อการอารักขาพืช ภายใต้แนวคิด Next of The Next “เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งสอดรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากอำเภอห้วยทับทัน ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย ราศีไศล กันทรลักษ์ ขุนหาญ ศรีรัตนะ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 350 คน เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร คือ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และนวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 6 สถานี ได้แก่ 1) โรคและแมลงศัตรูของข้าวและทุเรียน 2) การใช้โดรน อย่างปลอดภัย 3) แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น 4) การฝึกบินโดรนเบื้องต้น 5) การทดสอบประสิทธิภาพโดรน และ 6) ศักยภาพของโดรน นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบโดรนจากบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มละ 1 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตข้าวและทุเรียน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้แรงงานในภาคการเกษตร ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม