กอป.ติดตามการดำเนินงานการผลิตขยายชีวภัณฑ์ศจช.

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 48

 

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 นางสินันต์ธร จันทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี พร้อมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ติดตามการดำเนินงานการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนประชาราษฏร์บำรุง อำเภอทับสะแก และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยศจช.ดังกล่าวได้มีการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ แตนเบียนอะซิโคเดส แตนเบียนเตตระสติครัส แตนเบียนบราคอน เพื่อใช้สำหรับควบคุมศัตรูมะพร้าว และผลิตเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อราเมตาไรเซียม เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืช ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีการผลิตขยาย เพื่อให้เกษตรกรปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการแลกเปลี่ยนและติดตามผลการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในสภาพพื้นที่จริงอีกด้วย