กอป.จับมือกวก.เร่งพัฒนาชีวภัณฑ์สู่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชo

 

วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสินันต์ธร จันทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และนางสาวปวีณา คนยงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย ร่วมหารือกับกรมวิชาการเกษตรนำโดยดร.ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช และเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขยายเชื้อแบคทีเรียบีเอส และการพัฒนาชีวภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช โดยนำร่องที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปถ่ายทอดสู่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรนำไปใช้ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการติดตามการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาชิกศจช.ได้ดำเนินการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในศจช.อย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนการผลิตชีวภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกที่จะนำไปใช้ควบคุมศัตรูพืชได้อย่างทันท่วงที ทำให้ลดต้นทุนด้านการจัดการศัตรูพืช ปลอดภัยต่อเกษตรกร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม