กอป.จัดประชุมศทอ.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 101

 

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ครั้งที่ 6/2565 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของศทอ. เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายด้านการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยมีนางวัชลี โสพิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มภายในกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว