กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 138

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อการควบคุมการระบาดและป้องกันการระบาดไม่ให้ขยายพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังก่อนเกิดการระบาด และการจัดการกรณีเกิดการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวตระหนักรู้ถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมให้สำรวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการจัดงาน 10 จุดในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี สระแก้ว กำแพงเพชร และจังหวัดชัยนาท โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเข้าร่วมงานรวม 1,260 ราย

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

🍀 การสาธิตวิธีการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคอย่างถูกต้อง

🍀 การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางในการป้องกันกำจัด

🍀 จุดแสดงนิทรรศการ และ ฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้เเก่

  1. รู้จักโรคและแมลงพาหะ รวมถึงที่มาและความสำคัญของโรค
  2. สำรวจติดตามเฝ้าระวัง รวมถึงเกณฑ์การสำรวจ ประเมินพื้นที่ระบาด และการจัดการโรคใบด่าง (เกณฑ์ใหม่)
  3. ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานโรคใบด่าง
  4. การป้องกันกำจัด เน้นการทำลายต้นมันสำปะหลังเป็นโรคที่ถูกวิธี การใช้ประกาศ กจร. เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ภายในงานมีการทดสอบความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัดของเกษตรกรก่อนและหลังการอบรม เพื่อประเมินความรู้ที่ได้จากอบรม พบว่า

  1. ก่อนการอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.4 หลังการอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.1
  2. เกษตรกรที่เข้าร่วมงานรณรงค์ฯ มีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับมาก (4.44 จากคะแนนเต็ม 5 ) และเสนอให้มีการจัดงานรณรงค์ฯ ในทุกอำเภอที่มีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง