กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืช (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 7 กันยายน 2565 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืช (รูปแบบออนไลน์) โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์

และนางภัคกัญญา โสมภีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ โดยมีเนื้อหาในการจัดสัมมนาฯ ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) การเสวนาหัวข้อเรื่อง ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ด้วย 4+1 เทคโนโลยี และการนำเสนอการขับเคลื่อนงาน ศจช. ระดับเขต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1-4 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 878 อำเภอ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย รวมทั้งคณะผู้จัดและวิทยากร รวมจำนวน 990 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)