กอป. ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาการอารักขาพืชด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 71

 

📣📣 นางวัชลี โสพิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช (ปฏิบัติหน้าที่) นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช นางสาวปนัดดา ทิพยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาการอารักขาพืช ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซำตารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ด้านอารักขาพืชและด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และทุเรียนภูเขาไฟ โดยได้คัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการนำร่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร (โดรนภาคการเกษตร) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับสมาคมการค้าและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และหน่วยงานภาคี บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จำกัด (โดรนชุมชน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้เข้าถึงเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และนวัตกรรมการเกษตรด้านอื่น ๆ มุ่งสู่การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชน สู่ระบบเกษตรอัจฉริยะด้านการผลิต และอารักขาพืช และร่วมหารือกับจังหวัดในการเตรียมการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร (โดรนภาคการเกษตร) เพื่อการอารักขาพืช ซึ่งจะจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนนี้