กอป. จัดสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร Online seminar on precision agriculture for soil fertilizer, water management and plant protection

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 47

 

วันที่ 6 กันยายน 2565 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร Online seminar on precision agriculture for soil-fertilizer and water management and plant protection โดยนางวัชลี โสพิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานเปิดการสัมมนา นางจันทร์จรัส เกียรติ์ทวีมั่นคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ จัดให้มีการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ต้นแบบการเกษตรแม่นยำด้านดิน น้ำ ปุ๋ยในไม้ผลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีผ่านวีดิทัศน์ และการเกษตรแม่นยำเพื่ออารักขาพืชในประเทศไทย โดยการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านวีดิทัศน์ พร้อมทั้งการนำเสนอการเกษตรแม่นยำด้านดิน ปุ๋ย น้ำและการอารักขาพืช จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาเซียนได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล แนวคิด ประสบการณ์ในการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในด้านเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำด้านดิน ปุ๋ย น้ำและการอารักขาพืช ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน