📣📣 กอป. ลงพื้นที่ติดตามโครงการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 171

 

นางวัชลี โสพิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช รักษาราชการแทนผอ.กอปมอบหมายให้กสศ.ติดตามงานโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเฝ้าระวังการใช้สารเคมีของเกษตรกร และ สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตของเกษตรกร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ซึ่งเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตผักปลอดภัยหลายชนิดเพื่อส่งแม็คโคร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ และตลาดในท้องถิ่น

จากการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตด้วยชุดทดสอบ GT (ทดสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มฟอสเฟต, คาร์บาเมท) ในพืชผัก เช่น กระเพรา พริก ยี่หร่า ผักกูด บวบ พริก แตงกวา มะเขือเปราะ ชะอม จำนวน 42 ตัวอย่าง พบว่า ผลผลิตของเกษตรกรมีความปลอดภัยทั้ง 42 ตัวอย่าง (ไม่พบสารตกค้างและ พบอยู่ในระดับปลอดภัย)