🍀🍀กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา🍀🍀

 

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังใน อ.วังน้ำเขียว อ.ปักธงชัย อ.สูงเนิน อ.สีคิ้ว อ.ปากช่อง อ.หนองบุญมาก อ.ครบุรี อ.เมือง และ อ.เสิงสาง พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เอกชนผู้รับซื้อมันสำปะหลัง และผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางบริหารจัดการโรคใบด่าง ที่ต้องปรับตัวและอยู่กับโรคใบด่างให้ได้

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำให้เกษตรกรเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ห้วยบง 60

นอกจากนี้แนะนำให้มีการดูแลรักษาบำรุงต้นมันให้แข็งแรง ซึ่งพบว่าถึงแม้ต้นมันจะติดโรคแต่หากดินมีความสมบูรณ์ และมีการดูแลดี เช่น มีการให้ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช ต้นมันจะมีอาการไม่รุนแรงสามารถให้ผลผลิตได้

ซึ่งเกษตรกรจะต้องเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะกับชนิดดินในแปลงปลูกของตน รวมทั้งแนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนพืชปลูกที่ไม่เป็นพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบเพื่อพักแปลง เช่น ข้าวโพด และอ้อยเป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า เกษตรกรมีการปลูกพืชแซมในแปลงมันสำปะหลัง เช่น ทุเรียน เพื่อวางแผนในการเปลี่ยนพืชปลูกที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า