ความสำเร็จของการควบคุมโรคเหี่ยวกล้วยหิน

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวจุฬาภรณ์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา และกลุ่มอารักขาพืชจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงพันธุ์กล้วยหินปลอดโรคเหี่ยว ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับกล้วยหินในพื้นที่จังหวัดยะลามาตั้งแต่ปี 2558 จากการลงพื้นที่อำเภอยะหา พบว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอยะหา ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เห็นความสำคัญของการควบคุมโรคและการจัดทำแปลงพันธุ์สะอาด จนปัจจุบันเกษตรกรสามารถจัดทำแปลงพันธุ์กล้วยหินปลอดโรคเหี่ยวได้สำเร็จ ทั้งนี้ได้ตรวจติดตามทั้งหมด 2 แปลง คือ 1 แปลงของนายซาฟีอีย์ อับดุลเล๊าะ หมู่ที่ 4 ตำบล ละแอ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีประวัติการเกิดโรคเหี่ยวมาก่อน ให้ต้นพันธุ์กล้วยหินจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดหาให้ ดูแลโดยใช้ชีวภัณฑ์ Bs DOA 24 ร่วมกับเชื้อราไตรโครเดอร์มา แปลงที่ 2 ของนายมะดาโอะ หะยีอุเซ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลยะหา เป็นพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรคเหี่ยวกล้วยหินมาก่อน มีการทำลายต้นเป็นโรคและปลูกใหม่ตามที่ราชการแนะนำ ใช้หน่อพันธุ์ปลอดโรคที่นำมาผ่าแบ่งหน่อก่อนปลูกดูแลโดยใช้ชีวภัณฑ์ Bs DOA 24 ร่วมกับเชื้อราไตรโครเดอร์มา สภาพต้นปัจจุบันของทั้ง 2 แปลง มีความสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรคเหี่ยว 100% และกำลังทยอยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นจุดสาธิตและจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่และเกษตรกรทั่วไป