📣 กสศ. ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ และตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิต ทางการเกษตร ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ด้วยชุดทดสอบ GT Test kit จำนวน