กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมลุยต้านภัยโรคใบด่างมันสำปะหลังทั่วประเทศ

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 47

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดงานรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 155 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 47 จังหวัดที่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความตะหนักถึงความสำคัญของโรคใบด่างมันสำปะหลังสู่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยส่งมอบสื่อทั้งหมดเพื่อใช้ในการจัดงานรณรงค์ และมีวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำประหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมให้ความรู้และข้อคิดเห็นระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร มีมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดและป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการปฏิบัติ 3 ปฏิบัติ เพื่อกำจัดใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้
ปฏิบัติที่ 1 สำรวจแปลงอยู่เสมอ โดยเกษตรกรสำรวจแปลงตนเอง
ปฏิบัติที่ 2 กำจัดต้นที่เป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรค เมื่อพบโรค
ปฏิบัติที่ 3 คัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้เดือนกันยายน 2562 เป็นเดือนแห่งการรณรงค์พร้อมกันทุกจังหวัด