กอป. จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 74

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการสัมมนาฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะพร้อมสำหรับเป็นวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างทีมวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ภายใต้พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (สสก.) ที่ 1 2 และ 4  เจ้าหน้าที่จาก สสก. 1 2 และ 4 และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมจำนวน 85 คน