กอป. ประชุมการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี 2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 149

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเป็นประธานการประชุมการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานส่งเสริมการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ