กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 201

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืชจังหวัดสระบุรี และกลุ่มอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบโรคใบด่างมันสำปะหลังกระจายตัวเล็กน้อย สาเหตุเกิดโรคมาจากการนำท่อนพันธุ์จากแปลงที่พบการระบาดมาปลูก แต่พบในปริมาณไม่มากแนะนำให้เกษตรกรถอนทำลายทิ้งทันที ทำให้ไม่เกิดการ
แพร่ระบาดขยายวงกว้าง สำหรับในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว สาเหตุของการเกิดโรคมาจากท่อนพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้เมื่อฤดูการปลูกที่แล้ว ทั้งนี้ได้แนะนำเกษตรกรให้ดำเนินการตาม 6 มาตรการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง