กอป. ถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในหลักสูตร “กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร”

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 182

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย และกลุ่มส่งเสริมส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในหลักสูตร “กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร” เรื่องที่ 2.1.8 การนำเสนอผลการเรียนรู้และการสรุปบทเรียน และ เรื่องที่ 2.1.9 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรกรณ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ชั้น 2 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร