สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช วันที่ 7 พ.ย.61

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 110

R2R ระดับเขต และกวพ

รายงานผลการดำเนินงานR2R ปี 61 สสก. 1

รายงานผลการดำเนินงานR2R ปี 61 สสก. 3

รายงานผลการดำเนินงานR2R ปี 61 สสก. 4

รายงานผลการดำเนินงานR2R ปี 61 สสก. 5

รายงานผลการดำเนินงานR2R ปี 61 สสก. 7

รายงานผลการดำเนินงานR2R ปี 61 สสก. 8

รายงานผลการดำเนินงานR2R ปี 61 สสก. 9

สรุป R2R โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานR2R ปี 61 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการอารักขาพืช

กลุ่มที่ 2 การปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมี

กลุ่มที่ 3 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ไม้ผล)

กลุ่มที่ 4 แปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาด

กลุ่มที่ 5 การวินิจฉัยศัตรูพืช

กลุ่มที่ 6 การจัดการดินปุ๋ย

กลุ่มที่ 7 การส่งเสริมชีวภัณฑ์

กลุ่มที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลุ่มที่ 9 ศพก. แปลงใหญ่ และระบบ T&V

เอกสารประกอบการอบรม

7 พ.ย.61 แนวทางจัดการศัตรูพืช โดย ผชช.ศุภลักษณ์

7 พ.ย.61 มาตรการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

7 พ.ย.61 รับมือศัตรูพืชอุบัติใหม่ต้องทำอย่างไร