สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช วันที่ 6 พ.ย.61

6 พ.ย.61 การพัฒนางานส่งเสริมการอารักขาพืช

6 พ.ย.61 ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องปุ๋ยเคมี

6 พ.ย.61 ถอดบทเรียนอารักขาพืช