🔶กอป.ติดตามการขับเคลื่อนงาน ศดปช. งาน One stop service และโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์🔶

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 51

 

➡️วันที่ 12-14 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงาน ศดปช. งาน One stop service และโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ณ

ศดปช.ตำบลท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ศดปช.เครือข่ายบ้านวังยาว ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศดปช.ตำบลอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศดปช.บ้านหนองตาจ่า ต.กำเนิดนพคุณอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ ร่วมให้ข้อมูล การบริหารจัดการศูนย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยอาศัยความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์ ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการศูนย์ งบสนับสนุนจาก ธกส. (โครงการล้านละร้อย)(โครงการไทยเข้มแข็ง) งบสนับสนุนจากแปลงใหญ่ งบสนับสนุนจาก One stop service การรดมหุ้นของสมาชิก งบการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและจังหวัด คอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้กลุ่ม อีกทั้งกลุ่มมีการก่อตั้งเป็นแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน ศพก. ทำให้ได้งบสนับสนุนจากหลายแหล่ง ในการนำมาใช้เป็นทุนในศูนย์ มีการปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกในอัตราพิเศษ จำหน่ายปุ๋ยในราคาถูกกว่าท้องตลาด ทำให้กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้สมาชิกได้เข้ามาใช้บริการ รวมถึงมีรถไปรับปุ๋ยเคมีเองจากแหล่งโรงงาน ทำให้สามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้ ในสภาวะปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงในปัจจุบัน