ติดตามการขับเคลื่อนงาน ศดปช. และโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์

 

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงาน ศดปช. และโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลวัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

โดยมีคณะกรรมการศูนย์และสมาชิก ร่วมให้ข้อมูล การบริหารจัดการศูนย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยอาศัยการแบ่งหน้าที่ของสมาชิก ความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์ เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและจังหวัด คอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้กลุ่ม ซึ่งแต่ละศูนย์มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมถึงมีบริการตรวจวิเคราะห์ดิน การจำหน่ายปุ๋ย การผสมปุ๋ยใช้เอง ให้กับสมาชิกและเกษตรกรข้างเคียง อีกทั้งยังมีแปลงเรียนรู้การในการประชาสัมพันธ์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์อีกด้วย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้มากในช่วงปุ๋ยเคมีราคาแพง