กอป. ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร