คู่มือการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชกลุ่มข้าว พืชไร่ พืชผัก และไม้ประดับ

คู่มือการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชกลุ่มข้าว พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ