กอป.ติดอาวุธเจ้าหน้าที่อารักขาพืช เพิ่มศักยภาพหมอพืชระดับอำเภอเพื่อพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 51

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน กำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นวิทยากรและผู้จัด รวมทั้งสิ้น 110 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืชให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช และสามารถปฏิบัติงานให้บริการคลินิกพืชได้ โดยใช้กลไกระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system เป็นกลไกการดำเนินงาน ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการให้บริการคลินิกพืช จำนวน 6 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ศาลาประชาคม ตำบลท่าโพธิ์, ศาลาประชาคม ตำบลวัดพริก, สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ตำบลบ้านกร่าง, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลบ้านกร่าง ลานอเนกประสงค์ตำบลปากโทก และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลจอมทอง