กอป.เตรียมถ่ายทำวิดีโอ การขับเคลื่อน ศดปช. สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 96

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563 นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายทำและบันทึกคลิปวิดีโอ หลักสูตร การขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยวันแรกวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร บรรยาย แนวทางการปฏิบัติสำหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในการทำธุรกิจบริการรวบรวมจัดหาปุ๋ย และแนวทางปฏิบัติในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และการเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อการวิเคราะห์ ช่วงบ่ายสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ให้ได้ความรู้เรื่องโมเดลธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
วันที่สองได้ลงพื้นที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุด
ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทำและบันทึกคลิปวิดีโออีกครั้งในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง สถานการณ์ปุ๋ยเคมีและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนของ ศดปช. ให้เข้มแข็งและยั่งยืน จากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย การจัดทำบัญชีและการจัดการรายได้จากธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โดยผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยจะนำวิดีโอดังกล่าวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป
…………………………………………..
ขอขอบคุณกลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ และกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม