ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 89

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผอ.สุขสม ชินวินิจกุล ผอ.กรส. รักษาราชการแทน ผอ.กอป. พร้อมด้วยนางชัญญา ทิพานุกะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ยและเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ในประเด็นการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ณ ห้องประชุม กอป. ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร