การเตือนการระบาดของเพลี้ยหอยเกร็ดในมันสำปะหลัง ฉบับที่ 15

การเตือนการระบาดเพลี้ยหอยเกร็ดในมันสำปะหลัง ฉบับที่ 15