กอป.เปิดการสัมมนาหลักสูตร เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 92

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก”
ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัทพีแอนด์เอฟ เทคโน จำกัด

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลโดยเฉพาะมะม่วง ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้านการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก และเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละจังหวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนแก่ผู้บริโภค

บุคคลเป้าหมายในการสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 80 คน และเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก จำนวน 160 คน รวมมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ทั้งสิ้น 240 คน